Regulamin konkursu „WYMYŚL NAZWĘ – WYGRAJ SKARBONKĘ”

Regulamin konkursu „WYMYŚL NAZWĘ – WYGRAJ SKARBONKĘ”

Fajny Pomysł Tomasz Gajewski, Wojciech Kordowski

Spółka Cywilna

25-702 Kielce

ul. Stokowa 7

Nip: 9592034597

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Fajny Pomysł Tomasz Gajewski, Wojciech Kordowski

Spółka Cywilna

25-702 Kielce

ul. Stokowa 7

Nip: 9592034597

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook.

Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie https://www.facebook.com/SkarbonkaRoku/ (zwanej dalej “Fanpage”)

Warunki uczestnictwa

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.

7. Warunkiem udziału w konkursie jest wpisanie komentarza na Fanpage.

8. Konkurs trwa od 28.04.2021 do 31.05.2021 do godziny: 23:00

9. Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 12.06.2021 za pośrednictwem FanPage.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.  

Zadanie konkursowe

11. Zadanie konkursowe polega: Wymyśleniu nazwy (najlepiej w języku angielskim) i wpisz w komentarzu swoją propozycję.

12. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca oraz pięć wyróżnień.

13. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej trafny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.

14. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

Nagroda

15. Nagrodą w konkursie jest: Skarbonka spersonalizowana z napisem.

16. Nagrodę można odebrać: 25-702 Kielce, ul. Stokowa 7  lub może zostać przesłana pocztą.

17. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 30.06.2021 Po tym terminie nagroda traci ważność.

18. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

21. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

Reklamacje

22. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

23. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

24. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”

25. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.